Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 06 2017

gana
0234 1f94 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viajazzuj jazzuj
gana
2291 0d19 500
Reposted frompesy pesy viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
1505 b70f
gana
2093 6bec
Reposted fromkrzysk krzysk viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
gana
0382 9d96 500

March 27 2017

5936 8981 500

carla-enjoys:

Filed under impressive looking black cats

Reposted frombitner bitner viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant

March 16 2017

gana
gana
Rozumiem, że można kogoś uwieść i zawieść, można się z kimś rozwieść, można kogoś porzucić, ale nie wolno go uszkadzać. Takie przestępstwa powinny być karane z całą surowością prawa. Jeżeli na paczkach ze szkłem pisze się "Uwaga: szkło", to czemuż na paczce, w której mieści się nasze serce, nie miałoby być napisu: "Uwaga: drugi człowiek " ?
— Agnieszka Osiecka
gana
gana
8350 c258 500
Reposted frompastelina pastelina viasowaaa sowaaa
0859 93fb 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viahavingdreams havingdreams
gana
4483 2faf 500
gana
gana

March 01 2017

gana
9641 37ea
Reposted frompesy pesy via13-days 13-days
gana
Reposted fromtoolate toolate via13-days 13-days
gana
4287 78f5
Reposted fromkerosine kerosine via13-days 13-days
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl